Zverejňovanie


zmluvy faktúry objednávky

Projekt:  Zachytenie a využitie dažďovej vody

na ZŠ na ul. J. A. Komenského č.4 vo Veľkom Krtíši


Názov projektu:

Zachytenie a využitie dažďovej vody na ZŠ na ul. J. A. Komenského č.4
vo Veľkom Krtíši

Cieľ projektu:

Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy.


Zhrnutie projektu:

Škola chce aktívne reagovať na zmenené klimatické podmienky prostredníctvom projektu, kde jeho nosnou časťou je zachytávanie dažďovej vody a jej následné využitie. V rámci projektu je navrhnutých 6 adaptačných  druhov opatrení na zadržanie dažďovej vody a jej následné využitie. Jedná sa o tieto opatrenia:

Zasakovací rezervoár o veľkosti cca 135 m3,

Vybudovanie podzemného zásobníka v objeme 13m3 na zachytenie dažďovej vody zo strechy budovy školy a následné využitie dažďovej vody na závlahy zelených plôch,

osadenie nadzemnej nádrže 1 ks o objeme 250 až 300 l na existujúce zvody dažďovej vody zo strechy budovy,

druhová skladba a umiestnenie 16 stromov s obvodom kmeňa min. 18 cm v areále školy,

vegetačná strecha o veľkosti 2,5 m2,

vytvorenie vegetačnej steny z popínavých rastlín o veľkosti 30 m2 na vybudovanú konštrukciu,

terasovanie svahu o výmere 320 m2,

spolu počet všetkých vysadených drevín 40 ks,

percento školského areálu, ktoré bude po realizácii opatrení odpojené od dažďovej kanalizácie – 15 %.

 Okrem adaptačných opatrení v rámci projektu sú vypracované učebné osnovy pre žiakov so zameraním na manažment dažďovej vody a jej prepojenie na zmenu klímy.

Do projektu bude zapojených 510 žiakov prostredníctvom výuky k danej téme a to v každej triede v počte 3 vyučovacie hodiny.

Okrem teoretickej prípravy sa žiaci priamo oboznámia na realizovaných adaptačných opatreniach o využití a význame dažďovej vody.

O význame projektu bude informovať prostredníctvom stretnutí na plánovaných konferenciách, ako aj na stretnutiach s laickou verejnosťou. Taktiež projekt budeme prezentovať aj našim družobným školám.

užitočné odkazy:

Modrá škola:    http://www.eeagrants.sk/prisposobenie-sa-zmene-klimy/

Projekt je financovaný z Finančného mechanizmu EHP

a zo štátneho rozpočtu

Slovenskej republiky.

Otváracia konferencia


Témy zamerané na manažment dažďových vôd a jej prepojenie na zmenu klímy zakomponované v učebných osnovách